Privacyverklaring

Welkom!

Lees hier de privacyverklaring van PULL.

De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat onder meer in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), is een Europese wet die de bescherming van dit grondrecht regelt. De AVG is sinds 24 mei 2016 van kracht en vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie. Deze AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Pull stelt zich voortdurend ten doel om privacygevoelige gegevens van betrokkenen, waaronder de persoonsgegevens, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken; dit mag de betrokkene dan ook van Pull verwachten. Bij vermoedelijk tekortschieten hierin vraagt Pull de betrokkene om haar hierover aan te spreken. Daarnaast heeft de betrokkene te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouden instantie, wat in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens is. Meer informatie hierover vindt u hierna onder punt 12. Met deze privacyverklaring wil Pull haar klanten en andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt laten zien dat dit op een behoorlijke en transparante wijze plaatsvindt. 

Inhoud privacyverklaring

 1. Definities           
 2. Identiteit en contactgegevens  
 3. Functionaris gegevensbescherming         
 4. De persoonsgegevens    
 5. Verwerkingsdoeleinden                
 6. Rechtsgrond voor de verwerking             
 7. Ontvangers        
 8. Grensoverschrijdende verwerking           
 9. Bewaartermijn   
 10. Rechten van de betrokkenen     
 11. Beveiliging          
 12. Klachtrecht         
 13. Overig   

 

1.           Definities

AVG: afkorting van ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, zijnde: ‘Verordening (EU) 2016/679 bescherming natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG’ (vanaf 24-05-2016); daar waar ‘Verordening’ wordt gebruikt wordt hetzelfde verstaan.

Betrokkene: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich, in welke hoedanigheid dan ook, op enigerlei wijze richt tot Pull en waarvan Pull minimaal één persoonsgegeven verwerkt.

Cookies: een klein tekstbestand, waarin informatie wordt opgeslagen met betrekking tot het zoekgedrag, dat tijdens het bezoek aan de website op het door betrokkene gebruikte apparaat wordt geplaatst. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de website van Pull.

Grensoverschrijdende verwerking:

a)           verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is gevestigd; of

b)           verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Onderneming: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie / waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’).

Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie; in onderhavig geval de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.

Vertegenwoordiger: een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met hun respectieve verplichtingen krachtens deze verordening.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die ‘doel en middelen’ bepaalt voor de verwerking; de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en waarom er persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is de (rechts)persoon die letterlijk de verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van de AVG.

2.           Identiteit en contactgegevens

De identiteit en contactgegevens van Pull als verwerkingsverantwoordelijke en tevens verwerker van de persoonsgegevens van betrokkenen zijn als volgt:

Gegevens onderneming

Naam onderneming: Pull

Vestigingsadres: Utrechtsestraatweg 222

Postcode: 3911 TX

Vestigingsplaats: Rhenen

KVK-nummer      30018828

T.           : 0318 - 471001

F.           : 0318 - 472088

E.           : info@pullrhenen.nl

W.          : www.pullrhenen.nl

3.           Functionaris gegevensbescherming

Hoewel het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) voor Pull niet verplicht is, heeft zij er wel één aangesteld. De FG houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de Verordening door Pull. Ook is de FG het aanspreekpunt voor de betrokkene. Pull blijft als verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor de goede naleving van de Verordening.

De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn als volgt:

4.           De persoonsgegevens

Pull verwerkt geen andere gegevens van betrokkenen dan strikt noodzakelijk voor, en ten behoeve van enkel de onder punt 5 vermelde doeleinden. Voor het verwerken van eventuele andere persoonsgegevens en/of ten behoeve van andere doeleinden zal Pull, indien nodig, betrokkene eerst om toestemming vragen. Indien Pull gegevens verzamelt buiten de betrokkene om, dan zal betrokkene daarvan binnen een redelijke termijn na ontvangst van de gegevens in kennis worden gesteld. In beginsel wordt dezelfde informatie verstrekt als wanneer de gegevens van de betrokkene zelf zijn gekregen. Bij het in kennis stellen wordt tevens de bron genoemd waaruit de persoonsgegevens zijn verkregen. Als de bron van de informatie niet kan worden vastgesteld, zal algemene informatie over de herkomst worden verstrekt.

Wie

De betrokkenen van wie Pull persoonsgegevens verzamelt zijn:

 • klanten;
 • leveranciers;
 • transporteurs;
 • opdrachtgevers;
 • (onder)aannemers;
 • bij een opdracht c.q. overeenkomst betrokken contactpersoon;
 • bij een opdracht c.q. overeenkomst betrokken (dienstverlenende) instantie of overige organisatie.

Pull verwerkt tevens persoonsgegevens van overige natuurlijke personen die op enigerlei wijze contact opnemen met Pull en waarvoor verwerking relevant dan wel noodzakelijk is.

Wat

De door Pull te verwerken gegevens van betrokkenen zijn, voor zover van toepassing:

 • postadres;
 • e-mailadres;
 • bezorgadres;
 • KVK-nummer;
 • NAW-gegevens;
 • beeldmateriaal
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • woon- c.q. vestigingsplaats;
 • informatie over de bestelhistorie;
 • als persoonsgegevens aan te merken bedrijfsgegevens;
 • overige relevante persoonsgegevens die betrokkene op eigen initiatief verstrekt.

Wanneer

 • Pull verwerkt de gegevens van betrokkene op het moment dat deze:
 • om een offerte c.q. prijsopgaaf verzoekt;
 • een overeenkomst met Pull sluit;
 • via het contactformulier op de website contact opneemt;
 • telefonisch, per e-mailbericht of postadres contact opneemt;
 • via contactapplicaties of de sociale media-kanalen contact opneemt.

Cookies en analyse

Informatie over het gebruik van de website wordt verwerkt met behulp van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om de website van Pull goed te kunnen laten functioneren, of om een door betrokkene zelf aangevraagde dienst beschikbaar te kunnen stellen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het websitebezoek te analyseren. Voor deze functionele cookies heeft de gebruiker, in casu Pull, geen toestemming nodig, echter dient de betrokkene hierover wel te worden geïnformeerd. Pull maakt gebruik van deze functionele cookies.

Naast functionele cookies zijn er ook niet-functionele cookies. Denk hierbij aan marketingcookies, third-party cookies, sociale media cookies en advertentiecookies. Voor het gebruik van dit soort cookies is wel toestemming nodig van de betrokkene ingeval hierbij persoonsgegevens (bijv. een IP-adres) worden verwerkt. Pull maakt geen gebruik van niet-functionele cookies. Indien Pull op een later moment wel gebruik wenst te maken van dit soort cookies, dan zal zij betrokken hiervoor eerst om toestemming vragen.

Nieuwsbrief

Indien betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief van Pull worden de daarbij gevraagde contactgegevens opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. De gegevens worden gebruikt tot het moment dat betrokkene zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Het afmelden hiervoor is op elk moment mogelijk.

Klanttevredenheids - en dienstverleningsonderzoek

Als Pull betrokkenen uitnodigt voor een klanttevredenheids- en/of dienstverleningsonderzoek zal dit altijd anoniem zijn. De verkregen informatie bij dergelijke onderzoeken zal niet te herleiden zijn tot een bepaalde betrokkene.

5.           Verwerkingsdoeleinden

Pull verwerkt de persoonsgegevens van betrokkene enkel voor specifieke doeleinden, te weten:

 • het beheer van het account van betrokkene;
 • het uitvoeren van eventuele kredietcontroles;
 • de kwaliteitsverbetering van de producten en dienstverlening;
 • het verwerken van een door betrokkene geplaatste aanvraag c.q. opdracht;
 • het naar behoren kunnen uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene;
 • de ontwikkeling van nieuwe producten en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het ten behoeve van de afhandeling van een aanvraag c.q. opdracht uit te voeren betaalproces;
 • het op gepersonaliseerde en adequate wijze onder de aandacht brengen van de producten en dienstverlening.
 • het doorgeven teneinde een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst met betrokkene te kunnen bewerkstelligen.

E-mailmarketing (opt-in)

Uitsluitend indien betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt Pull de naam en het e-mailadres om de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Pull toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of per reply op het gezonden bericht.

6.           Rechtsgrond voor de verwerking

Pull verwerkt persoonsgegevens alleen als hiervoor sprake is van een of meerdere van de wettelijke grondslagen. De grondslagen voor de gegevensverwerking zijn in het geval van ‘beeldmateriaal’ art. 6 lid 1 sub f AVG, te weten: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is en voor de overige persoonsgegevens art. 6 lid 1 sub b AVG, te weten: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen’.

7.           Ontvangers

Indien het nodig is worden de persoonsgegevens van betrokkene aan samenwerkingspartners doorgegeven. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan ontvangers als:

 • leveranciers;
 • transporteurs;
 • een bij een opdracht betrokken of ingeschakelde derde;
 • een ten behoeve van het administreren ingeschakelde derde;
 • een ten behoeve van de nakoming van een overeenkomst in te schakelen derde.

Indien nodig wordt voor genoemde doorgifte een verwerkersovereenkomst opgesteld. De verwerking door de verwerker vindt uitsluitend plaats op grond van een verwerkersovereenkomst tussen Pull en de desbetreffende verwerker. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens onder dezelfde condities als waaronder Pull de gegevens verwerkt. De gegevens worden in een voorkomend geval alleen door de aangewezen partij verwerkt, en enkel gebruikt voor het door Pull aangewezen toegestane doel. Voor het overige verstrekt Pull de gegevens van betrokkene nooit aan derden, behoudens de situaties waarin zij daartoe een wettelijke verplichting heeft. Betrokkene kan desgewenst een lijst opvragen van verwerkers.

8.           Grensoverschrijdende verwerking

Binnen de Europese Unie is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Europese Unie is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens.

Derde landen

Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden aparte regels. Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Uniet, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER), te weten Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. De hoofdregel is dat Pull persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, is doorgifte slechts toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG (hoofdstuk V).

9.           Bewaartermijn

Pull bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Als bewaren van de gegevens niet langer noodzakelijk is dan worden deze vernietigd.

10.         Rechten van de betrokkenen

Om een behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heeft betrokkene diverse rechten. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen Pull. De betrokkene heeft:

 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Is Pull verplicht gehoor te geven aan verzoeken van betrokkene?

Ja. Pull moet als verwerkingsverantwoordelijke de rechten van betrokkene respecteren en de uitvoering daarvan faciliteren. Pull zal dus ook gehoor geven aan verzoeken van betrokkene, tenzij de deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Voor de uitoefening van de rechten van betrokkene brengt Pull geen kosten in rekening, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken waaraan Pull, hoewel zij die mag weigeren, besluit toch mee te werken. Pull zal uiteraard wel met voldoende zekerheid vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.

Hoe snel reageert Pull op verzoeken van de betrokkene?

Pull informeert betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de uitvoering van het verzoek, ook wanneer zij geen gehoor geeft aan het verzoek van de betrokkene. Een eventuele weigering zal Pull motiveren en daarbij zal de betrokkene gewezen worden op het klachtrecht bij de toezichthouder. Pull zal maximaal twee maanden extra de tijd nemen indien het gaat om veel verzoeken of complexe verzoeken. Pull zal betrokkene hierover ook binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

Op welke wijze zal Pull invulling geven aan de rechten van betrokkene?

Wanneer Pull de betrokkene informeert, dan zal zij dit in duidelijke en eenvoudige taal doen. Verder zal de informatie in gemakkelijke, toegankelijke vorm worden aangeboden. Ditzelfde geldt voor communicatie in het kader van het uitvoeren van een verzoek van de betrokkene (bijvoorbeeld het gehoor geven aan een inzageverzoek).

Zijn er beperkingen op de rechten van betrokkene?

In specifieke situaties hoeft Pull geen gehoor te geven aan de rechten van betrokkenen. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarin beperking noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van betrokkene of die van de rechten of vrijheden van anderen.

Wat als de betrokkene het niet eens is met het besluit van Pull?

Indien betrokkene het niet eens is met het besluit of uitvoeringswijze van Pull, kan deze zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek om te bemiddelen of te handhaven.

11.         Beveiliging

Pull heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

12.         Klachtrecht

Als betrokkene vermoedt dat Pull de persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kan betrokkene Pull hierover aanspreken. Betrokkene kan, daarbij of in plaats daarvan, zich tevens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om daar een klacht in te dienen of te verzoeken te bemiddelen. De procedure met betrekking tot het indienen van een dergelijke klacht is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.         Overig

Het verwerken van persoonsgegevens van betrokkene door Pull is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst. Betrokkene is uiteraard niet verplicht om Pull deze gegevens te laten verwerken, maar het niet verstrekken kan nadelige gevolgen hebben voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst met Pull. Daarnaast kan Pull, bij het niet verstrekken van de noodzakelijke persoonsgegevens, een optimale klantgerichtheid niet garanderen. Pull behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Indien noodzakelijk zal Pull betrokkene hierover informeren. Deze versie van de privacyverklaring dateert van mei 2018. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Pull. De contactgegevens vindt u onder punt 2.

Rhenen, juli 2021